محمدرضا شاه پسند
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از
سرمایه گذاری

 

Link group not found.
۱۳۹۵/۰۹/۰۴

اولویت های سرمایه گذاری استان

به حول و قوه الهی  با ارائه تفسیر جدیدی از اصل (44) قانون اساسی و باز تعریف از اصل مذکور،  امکان حضور گسترده و فعالانه تر بخش غیردولتی در نظام اقتصادی کشور خصوصاً در بخش های استراتژیک مهیا گردید.

رسیدن به اهدافی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، ارتقاء کارآیى بنگاه هاى اقتصادى، بهره‏ ورى منابع مادى، انسانى و فناورى،  افزایش رقابت‏پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سطح عمومى اشتغال و تشویق اقشارمردم به پس انداز، سرمایه‏ گذارى و بهبود درآمد خانوارها جز با بهبود فضای کسب و کار و ایجاد زمینه های رونق در سرمایه گذاری محقق نخواهد شد.

پس از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 25 /3 /87  و تصویب آئین نامه اجرایی ماده 7 این قانون (که مرتبط با موضوع سرمایه گذاری است) در مرداد ماه 1388 توجه به بحث سرمایه گذاری در استان از دو طریق پیگیری می گردد:

ستاد سرمایه گذاری استان با ریاست استاندار محترم یا معاونت برنامه ریزی استانداری و دبیری سازمان امور اقتصادی و دارایی که موظف است با رویکرد:

 • حذف مجوزهای غیرضرور
 • تسهیل شرایط دریافت مجوزها
 • شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی
 • بهبود فضای کسب و کار

ضمن تدوین کتاب راهنمای سرمایه گذاری در سطح استانی به اعتراضات سرمایه گذاران در خصوص مشکلات آنان و طولانی شدن فرآیند صدور مجوز رسیدگی کند.

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان که به عنوان نماینده سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وظایف ذیل را بر عهده دارد:

 • تجمیع کلیه اطلاعات مرتبط با بحث سرمایه گذاری در یک محل
 • دریافت فرصتهای سرمایه گذاری از دستگاه ها و شرکت های بخش خصوصی و ارائه آنها به سفارتخانه ها و دفاتر نمایندگی ایران در سایر کشورها و دفاتر آنها در ایران، نمایشگاه های فرصت های سرمایه گذاری، ایرانیان مقیم خارج و...
 • تعیین مکان مشخص جهت مراجعه سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تجمیع
 • نگاه تخصصی و علمی به موضوع سرمایه گذاری و انجام طرح های تحقیقاتی در موضوع سرمایه گذاری
 • مشاوره کارشناسی به دستگاه ها و سرمایه گذاران و سرمایه پذیران در موضوع سرمایه گذاری
 • رسیدگی به مشکلات، شکایات و اعتراضات سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی از دستگاههای دولتی و تشکل های غیر دولتی در خصوص طولانی شدن فرایندهای صدور مجوز و پاسخ استعلام و جلوگیری از رویه شدن سلیقه ها
 • انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزها و پیگیری مشکلات آنها از طریق نمایندگان تام الاختیار  ستاد در دستگاه های اجرایی و تشکل های غیر دولتی و نهادهای عمومی
 • کمک به برقراری ارتباط بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران در استان
 • ارتباط با رایزنان اقتصادی ایران در سایر کشورها
 • حضور در نمایشگاههای فرصتهای سرمایه گذاری خارجی از کشور
 • انجام و پیگیری فرایندهای صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی به صورت کامل

  به حول و قوه الهی  با ارائه تفسیر جدیدی از اصل (44) قانون اساسی و باز تعریف از اصل مذکور،  امکان حضور گسترده و فعالانه تر بخش غیردولتی در نظام اقتصادی کشور خصوصاً در بخش های استراتژیک مهیا گردید.

  رسیدن به اهدافی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، ارتقاء کارآیى بنگاه هاى اقتصادى، بهره‏ ورى منابع مادى، انسانى و فناورى،  افزایش رقابت‏پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سطح عمومى اشتغال و تشویق اقشارمردم به پس انداز، سرمایه‏ گذارى و بهبود درآمد خانوارها جز با بهبود فضای کسب و کار و ایجاد زمینه های رونق در سرمایه گذاری محقق نخواهد شد.

  پس از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 25 /3 /87  و تصویب آئین نامه اجرایی ماده 7 این قانون (که مرتبط با موضوع سرمایه گذاری است) در مرداد ماه 1388 توجه به بحث سرمایه گذاری در استان از دو طریق پیگیری می گردد:

  ستاد سرمایه گذاری استان با ریاست استاندار محترم یا معاونت برنامه ریزی استانداری و دبیری سازمان امور اقتصادی و دارایی که موظف است با رویکرد:

 • حذف مجوزهای غیرضرور
 • تسهیل شرایط دریافت مجوزها
 • شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی
 • بهبود فضای کسب و کار
 • ضمن تدوین کتاب راهنمای سرمایه گذاری در سطح استانی به اعتراضات سرمایه گذاران در خصوص مشکلات آنان و طولانی شدن فرآیند صدور مجوز رسیدگی کند.

  مرکز خدمات سرمایه گذاری استان که به عنوان نماینده سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وظایف ذیل را بر عهده دارد:

 • تجمیع کلیه اطلاعات مرتبط با بحث سرمایه گذاری در یک محل
 • دریافت فرصتهای سرمایه گذاری از دستگاه ها و شرکت های بخش خصوصی و ارائه آنها به سفارتخانه ها و دفاتر نمایندگی ایران در سایر کشورها و دفاتر آنها در ایران، نمایشگاه های فرصت های سرمایه گذاری، ایرانیان مقیم خارج و...
 • تعیین مکان مشخص جهت مراجعه سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تجمیع
 • نگاه تخصصی و علمی به موضوع سرمایه گذاری و انجام طرح های تحقیقاتی در موضوع سرمایه گذاری
 • مشاوره کارشناسی به دستگاه ها و سرمایه گذاران و سرمایه پذیران در موضوع سرمایه گذاری
 • رسیدگی به مشکلات، شکایات و اعتراضات سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی از دستگاههای دولتی و تشکل های غیر دولتی در خصوص طولانی شدن فرایندهای صدور مجوز و پاسخ استعلام و جلوگیری از رویه شدن سلیقه ها
 • انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزها و پیگیری مشکلات آنها از طریق نمایندگان تام الاختیار  ستاد در دستگاه های اجرایی و تشکل های غیر دولتی و نهادهای عمومی
 • کمک به برقراری ارتباط بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران در استان
 • ارتباط با رایزنان اقتصادی ایران در سایر کشورها
 • حضور در نمایشگاههای فرصتهای سرمایه گذاری خارجی از کشور
 • انجام و پیگیری فرایندهای صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی به صورت کاملبه حول و قوه الهی  با ارائه تفسیر جدیدی از اصل (44) قانون اساسی و باز تعریف از اصل مذکور،  امکان حضور گسترده و فعالانه تر بخش غیردولتی در نظام اقتصادی کشور خصوصاً در بخش های استراتژیک مهیا گردید.

  رسیدن به اهدافی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، ارتقاء کارآیى بنگاه هاى اقتصادى، بهره‏ ورى منابع مادى، انسانى و فناورى،  افزایش رقابت‏پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سطح عمومى اشتغال و تشویق اقشارمردم به پس انداز، سرمایه‏ گذارى و بهبود درآمد خانوارها جز با بهبود فضای کسب و کار و ایجاد زمینه های رونق در سرمایه گذاری محقق نخواهد شد.

  پس از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 25 /3 /87  و تصویب آئین نامه اجرایی ماده 7 این قانون (که مرتبط با موضوع سرمایه گذاری است) در مرداد ماه 1388 توجه به بحث سرمایه گذاری در استان از دو طریق پیگیری می گردد:

  ستاد سرمایه گذاری استان با ریاست استاندار محترم یا معاونت برنامه ریزی استانداری و دبیری سازمان امور اقتصادی و دارایی که موظف است با رویکرد:

  • حذف مجوزهای غیرضرور
  • تسهیل شرایط دریافت مجوزها
  • شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی
  • بهبود فضای کسب و کار

  ضمن تدوین کتاب راهنمای سرمایه گذاری در سطح استانی به اعتراضات سرمایه گذاران در خصوص مشکلات آنان و طولانی شدن فرآیند صدور مجوز رسیدگی کند.

  مرکز خدمات سرمایه گذاری استان که به عنوان نماینده سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وظایف ذیل را بر عهده دارد:

  • تجمیع کلیه اطلاعات مرتبط با بحث سرمایه گذاری در یک محل
  • دریافت فرصتهای سرمایه گذاری از دستگاه ها و شرکت های بخش خصوصی و ارائه آنها به سفارتخانه ها و دفاتر نمایندگی ایران در سایر کشورها و دفاتر آنها در ایران، نمایشگاه های فرصت های سرمایه گذاری، ایرانیان مقیم خارج و...
  • تعیین مکان مشخص جهت مراجعه سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تجمیع
  • نگاه تخصصی و علمی به موضوع سرمایه گذاری و انجام طرح های تحقیقاتی در موضوع سرمایه گذاری
  • مشاوره کارشناسی به دستگاه ها و سرمایه گذاران و سرمایه پذیران در موضوع سرمایه گذاری
  • رسیدگی به مشکلات، شکایات و اعتراضات سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی از دستگاههای دولتی و تشکل های غیر دولتی در خصوص طولانی شدن فرایندهای صدور مجوز و پاسخ استعلام و جلوگیری از رویه شدن سلیقه ها
  • انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزها و پیگیری مشکلات آنها از طریق نمایندگان تام الاختیار  ستاد در دستگاه های اجرایی و تشکل های غیر دولتی و نهادهای عمومی
  • کمک به برقراری ارتباط بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران در استان
  • ارتباط با رایزنان اقتصادی ایران در سایر کشورها
  • حضور در نمایشگاههای فرصتهای سرمایه گذاری خارجی از کشور
  • انجام و پیگیری فرایندهای صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی به صورت کامل

   به حول و قوه الهی  با ارائه تفسیر جدیدی از اصل (44) قانون اساسی و باز تعریف از اصل مذکور،  امکان حضور گسترده و فعالانه تر بخش غیردولتی در نظام اقتصادی کشور خصوصاً در بخش های استراتژیک مهیا گردید.

   رسیدن به اهدافی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، ارتقاء کارآیى بنگاه هاى اقتصادى، بهره‏ ورى منابع مادى، انسانى و فناورى،  افزایش رقابت‏پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سطح عمومى اشتغال و تشویق اقشارمردم به پس انداز، سرمایه‏ گذارى و بهبود درآمد خانوارها جز با بهبود فضای کسب و کار و ایجاد زمینه های رونق در سرمایه گذاری محقق نخواهد شد.

   پس از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 25 /3 /87  و تصویب آئین نامه اجرایی ماده 7 این قانون (که مرتبط با موضوع سرمایه گذاری است) در مرداد ماه 1388 توجه به بحث سرمایه گذاری در استان از دو طریق پیگیری می گردد:

   ستاد سرمایه گذاری استان با ریاست استاندار محترم یا معاونت برنامه ریزی استانداری و دبیری سازمان امور اقتصادی و دارایی که موظف است با رویکرد:

  • حذف مجوزهای غیرضرور
  • تسهیل شرایط دریافت مجوزها
  • شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی
  • بهبود فضای کسب و کار
  • ضمن تدوین کتاب راهنمای سرمایه گذاری در سطح استانی به اعتراضات سرمایه گذاران در خصوص مشکلات آنان و طولانی شدن فرآیند صدور مجوز رسیدگی کند.

   مرکز خدمات سرمایه گذاری استان که به عنوان نماینده سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وظایف ذیل را بر عهده دارد:

  • تجمیع کلیه اطلاعات مرتبط با بحث سرمایه گذاری در یک محل
  • دریافت فرصتهای سرمایه گذاری از دستگاه ها و شرکت های بخش خصوصی و ارائه آنها به سفارتخانه ها و دفاتر نمایندگی ایران در سایر کشورها و دفاتر آنها در ایران، نمایشگاه های فرصت های سرمایه گذاری، ایرانیان مقیم خارج و...
  • تعیین مکان مشخص جهت مراجعه سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تجمیع
  • نگاه تخصصی و علمی به موضوع سرمایه گذاری و انجام طرح های تحقیقاتی در موضوع سرمایه گذاری
  • مشاوره کارشناسی به دستگاه ها و سرمایه گذاران و سرمایه پذیران در موضوع سرمایه گذاری
  • رسیدگی به مشکلات، شکایات و اعتراضات سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی از دستگاههای دولتی و تشکل های غیر دولتی در خصوص طولانی شدن فرایندهای صدور مجوز و پاسخ استعلام و جلوگیری از رویه شدن سلیقه ها
  • انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزها و پیگیری مشکلات آنها از طریق نمایندگان تام الاختیار  ستاد در دستگاه های اجرایی و تشکل های غیر دولتی و نهادهای عمومی
  • کمک به برقراری ارتباط بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران در استان
  • ارتباط با رایزنان اقتصادی ایران در سایر کشورها
  • حضور در نمایشگاههای فرصتهای سرمایه گذاری خارجی از کشور
  • انجام و پیگیری فرایندهای صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی به صورت کاملبه حول و قوه الهی  با ارائه تفسیر جدیدی از اصل (44) قانون اساسی و باز تعریف از اصل مذکور،  امکان حضور گسترده و فعالانه تر بخش غیردولتی در نظام اقتصادی کشور خصوصاً در بخش های استراتژیک مهیا گردید.

   رسیدن به اهدافی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، ارتقاء کارآیى بنگاه هاى اقتصادى، بهره‏ ورى منابع مادى، انسانى و فناورى،  افزایش رقابت‏پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سطح عمومى اشتغال و تشویق اقشارمردم به پس انداز، سرمایه‏ گذارى و بهبود درآمد خانوارها جز با بهبود فضای کسب و کار و ایجاد زمینه های رونق در سرمایه گذاری محقق نخواهد شد.

   پس از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 25 /3 /87  و تصویب آئین نامه اجرایی ماده 7 این قانون (که مرتبط با موضوع سرمایه گذاری است) در مرداد ماه 1388 توجه به بحث سرمایه گذاری در استان از دو طریق پیگیری می گردد:

   ستاد سرمایه گذاری استان با ریاست استاندار محترم یا معاونت برنامه ریزی استانداری و دبیری سازمان امور اقتصادی و دارایی که موظف است با رویکرد:

   • حذف مجوزهای غیرضرور
   • تسهیل شرایط دریافت مجوزها
   • شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی
   • بهبود فضای کسب و کار

   ضمن تدوین کتاب راهنمای سرمایه گذاری در سطح استانی به اعتراضات سرمایه گذاران در خصوص مشکلات آنان و طولانی شدن فرآیند صدور مجوز رسیدگی کند.

   مرکز خدمات سرمایه گذاری استان که به عنوان نماینده سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وظایف ذیل را بر عهده دارد:

   • تجمیع کلیه اطلاعات مرتبط با بحث سرمایه گذاری در یک محل
   • دریافت فرصتهای سرمایه گذاری از دستگاه ها و شرکت های بخش خصوصی و ارائه آنها به سفارتخانه ها و دفاتر نمایندگی ایران در سایر کشورها و دفاتر آنها در ایران، نمایشگاه های فرصت های سرمایه گذاری، ایرانیان مقیم خارج و...
   • تعیین مکان مشخص جهت مراجعه سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تجمیع
   • نگاه تخصصی و علمی به موضوع سرمایه گذاری و انجام طرح های تحقیقاتی در موضوع سرمایه گذاری
   • مشاوره کارشناسی به دستگاه ها و سرمایه گذاران و سرمایه پذیران در موضوع سرمایه گذاری
   • رسیدگی به مشکلات، شکایات و اعتراضات سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی از دستگاههای دولتی و تشکل های غیر دولتی در خصوص طولانی شدن فرایندهای صدور مجوز و پاسخ استعلام و جلوگیری از رویه شدن سلیقه ها
   • انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزها و پیگیری مشکلات آنها از طریق نمایندگان تام الاختیار  ستاد در دستگاه های اجرایی و تشکل های غیر دولتی و نهادهای عمومی
   • کمک به برقراری ارتباط بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران در استان
   • ارتباط با رایزنان اقتصادی ایران در سایر کشورها
   • حضور در نمایشگاههای فرصتهای سرمایه گذاری خارجی از کشور
   • انجام و پیگیری فرایندهای صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی به صورت کاملبه حول و قوه الهی  با ارائه تفسیر جدیدی از اصل (44) قانون اساسی و باز تعریف از اصل مذکور،  امکان حضور گسترده و فعالانه تر بخش غیردولتی در نظام اقتصادی کشور خصوصاً در بخش های استراتژیک مهیا گردید.

    رسیدن به اهدافی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، ارتقاء کارآیى بنگاه هاى اقتصادى، بهره‏ ورى منابع مادى، انسانى و فناورى،  افزایش رقابت‏پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سطح عمومى اشتغال و تشویق اقشارمردم به پس انداز، سرمایه‏ گذارى و بهبود درآمد خانوارها جز با بهبود فضای کسب و کار و ایجاد زمینه های رونق در سرمایه گذاری محقق نخواهد شد.

    پس از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 25 /3 /87  و تصویب آئین نامه اجرایی ماده 7 این قانون (که مرتبط با موضوع سرمایه گذاری است) در مرداد ماه 1388 توجه به بحث سرمایه گذاری در استان از دو طریق پیگیری می گردد:

    ستاد سرمایه گذاری استان با ریاست استاندار محترم یا معاونت برنامه ریزی استانداری و دبیری سازمان امور اقتصادی و دارایی که موظف است با رویکرد:

    • حذف مجوزهای غیرضرور
    • تسهیل شرایط دریافت مجوزها
    • شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی
    • بهبود فضای کسب و کار

    ضمن تدوین کتاب راهنمای سرمایه گذاری در سطح استانی به اعتراضات سرمایه گذاران در خصوص مشکلات آنان و طولانی شدن فرآیند صدور مجوز رسیدگی کند.

    مرکز خدمات سرمایه گذاری استان که به عنوان نماینده سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وظایف ذیل را بر عهده دارد:

    • تجمیع کلیه اطلاعات مرتبط با بحث سرمایه گذاری در یک محل
    • دریافت فرصتهای سرمایه گذاری از دستگاه ها و شرکت های بخش خصوصی و ارائه آنها به سفارتخانه ها و دفاتر نمایندگی ایران در سایر کشورها و دفاتر آنها در ایران، نمایشگاه های فرصت های سرمایه گذاری، ایرانیان مقیم خارج و...
    • تعیین مکان مشخص جهت مراجعه سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تجمیع
    • نگاه تخصصی و علمی به موضوع سرمایه گذاری و انجام طرح های تحقیقاتی در موضوع سرمایه گذاری
    • مشاوره کارشناسی به دستگاه ها و سرمایه گذاران و سرمایه پذیران در موضوع سرمایه گذاری
    • رسیدگی به مشکلات، شکایات و اعتراضات سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی از دستگاههای دولتی و تشکل های غیر دولتی در خصوص طولانی شدن فرایندهای صدور مجوز و پاسخ استعلام و جلوگیری از رویه شدن سلیقه ها
    • انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزها و پیگیری مشکلات آنها از طریق نمایندگان تام الاختیار  ستاد در دستگاه های اجرایی و تشکل های غیر دولتی و نهادهای عمومی
    • کمک به برقراری ارتباط بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران در استان
    • ارتباط با رایزنان اقتصادی ایران در سایر کشورها
    • حضور در نمایشگاههای فرصتهای سرمایه گذاری خارجی از کشور
    • انجام و پیگیری فرایندهای صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی به صورت کاملبه حول و قوه الهی  با ارائه تفسیر جدیدی از اصل (44) قانون اساسی و باز تعریف از اصل مذکور،  امکان حضور گسترده و فعالانه تر بخش غیردولتی در نظام اقتصادی کشور خصوصاً در بخش های استراتژیک مهیا گردید.

     رسیدن به اهدافی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، ارتقاء کارآیى بنگاه هاى اقتصادى، بهره‏ ورى منابع مادى، انسانى و فناورى،  افزایش رقابت‏پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سطح عمومى اشتغال و تشویق اقشارمردم به پس انداز، سرمایه‏ گذارى و بهبود درآمد خانوارها جز با بهبود فضای کسب و کار و ایجاد زمینه های رونق در سرمایه گذاری محقق نخواهد شد.

     پس از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 25 /3 /87  و تصویب آئین نامه اجرایی ماده 7 این قانون (که مرتبط با موضوع سرمایه گذاری است) در مرداد ماه 1388 توجه به بحث سرمایه گذاری در استان از دو طریق پیگیری می گردد:

     ستاد سرمایه گذاری استان با ریاست استاندار محترم یا معاونت برنامه ریزی استانداری و دبیری سازمان امور اقتصادی و دارایی که موظف است با رویکرد:

     • حذف مجوزهای غیرضرور
     • تسهیل شرایط دریافت مجوزها
     • شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی
     • بهبود فضای کسب و کار

     ضمن تدوین کتاب راهنمای سرمایه گذاری در سطح استانی به اعتراضات سرمایه گذاران در خصوص مشکلات آنان و طولانی شدن فرآیند صدور مجوز رسیدگی کند.

     مرکز خدمات سرمایه گذاری استان که به عنوان نماینده سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وظایف ذیل را بر عهده دارد:

     • تجمیع کلیه اطلاعات مرتبط با بحث سرمایه گذاری در یک محل
     • دریافت فرصتهای سرمایه گذاری از دستگاه ها و شرکت های بخش خصوصی و ارائه آنها به سفارتخانه ها و دفاتر نمایندگی ایران در سایر کشورها و دفاتر آنها در ایران، نمایشگاه های فرصت های سرمایه گذاری، ایرانیان مقیم خارج و...
     • تعیین مکان مشخص جهت مراجعه سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تجمیع
     • نگاه تخصصی و علمی به موضوع سرمایه گذاری و انجام طرح های تحقیقاتی در موضوع سرمایه گذاری
     • مشاوره کارشناسی به دستگاه ها و سرمایه گذاران و سرمایه پذیران در موضوع سرمایه گذاری
     • رسیدگی به مشکلات، شکایات و اعتراضات سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی از دستگاههای دولتی و تشکل های غیر دولتی در خصوص طولانی شدن فرایندهای صدور مجوز و پاسخ استعلام و جلوگیری از رویه شدن سلیقه ها
     • انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزها و پیگیری مشکلات آنها از طریق نمایندگان تام الاختیار  ستاد در دستگاه های اجرایی و تشکل های غیر دولتی و نهادهای عمومی
     • کمک به برقراری ارتباط بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران در استان
     • ارتباط با رایزنان اقتصادی ایران در سایر کشورها
     • حضور در نمایشگاههای فرصتهای سرمایه گذاری خارجی از کشور
     • انجام و پیگیری فرایندهای صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی به صورت کاملبه حول و قوه الهی  با ارائه تفسیر جدیدی از اصل (44) قانون اساسی و باز تعریف از اصل مذکور،  امکان حضور گسترده و فعالانه تر بخش غیردولتی در نظام اقتصادی کشور خصوصاً در بخش های استراتژیک مهیا گردید.

      رسیدن به اهدافی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، ارتقاء کارآیى بنگاه هاى اقتصادى، بهره‏ ورى منابع مادى، انسانى و فناورى،  افزایش رقابت‏پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سطح عمومى اشتغال و تشویق اقشارمردم به پس انداز، سرمایه‏ گذارى و بهبود درآمد خانوارها جز با بهبود فضای کسب و کار و ایجاد زمینه های رونق در سرمایه گذاری محقق نخواهد شد.

      پس از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 25 /3 /87  و تصویب آئین نامه اجرایی ماده 7 این قانون (که مرتبط با موضوع سرمایه گذاری است) در مرداد ماه 1388 توجه به بحث سرمایه گذاری در استان از دو طریق پیگیری می گردد:

      ستاد سرمایه گذاری استان با ریاست استاندار محترم یا معاونت برنامه ریزی استانداری و دبیری سازمان امور اقتصادی و دارایی که موظف است با رویکرد:

      • حذف مجوزهای غیرضرور
      • تسهیل شرایط دریافت مجوزها
      • شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی
      • بهبود فضای کسب و کار

      ضمن تدوین کتاب راهنمای سرمایه گذاری در سطح استانی به اعتراضات سرمایه گذاران در خصوص مشکلات آنان و طولانی شدن فرآیند صدور مجوز رسیدگی کند.

      مرکز خدمات سرمایه گذاری استان که به عنوان نماینده سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وظایف ذیل را بر عهده دارد:

      • تجمیع کلیه اطلاعات مرتبط با بحث سرمایه گذاری در یک محل
      • دریافت فرصتهای سرمایه گذاری از دستگاه ها و شرکت های بخش خصوصی و ارائه آنها به سفارتخانه ها و دفاتر نمایندگی ایران در سایر کشورها و دفاتر آنها در ایران، نمایشگاه های فرصت های سرمایه گذاری، ایرانیان مقیم خارج و...
      • تعیین مکان مشخص جهت مراجعه سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تجمیع
      • نگاه تخصصی و علمی به موضوع سرمایه گذاری و انجام طرح های تحقیقاتی در موضوع سرمایه گذاری
      • مشاوره کارشناسی به دستگاه ها و سرمایه گذاران و سرمایه پذیران در موضوع سرمایه گذاری
      • رسیدگی به مشکلات، شکایات و اعتراضات سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی از دستگاههای دولتی و تشکل های غیر دولتی در خصوص طولانی شدن فرایندهای صدور مجوز و پاسخ استعلام و جلوگیری از رویه شدن سلیقه ها
      • انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزها و پیگیری مشکلات آنها از طریق نمایندگان تام الاختیار  ستاد در دستگاه های اجرایی و تشکل های غیر دولتی و نهادهای عمومی
      • کمک به برقراری ارتباط بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران در استان
      • ارتباط با رایزنان اقتصادی ایران در سایر کشورها
      • حضور در نمایشگاههای فرصتهای سرمایه گذاری خارجی از کشور
      • انجام و پیگیری فرایندهای صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی به صورت کامل


منبع : دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
تعداد بازدیدها : تعداد بازدیدها : ۵۲۱


مطالب مرتبط با این موضوع :

نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید

کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان